Условия за провеждане на национален конкурс „Мисия будител“

срокът за кандидатстване в конкурса е удължен до 22.10.2023 г.!

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1. Настоящите условия („Условията“) уреждат начина на провеждане на конкурса „Мисия будител“ („Конкурсът“). Условията са достъпни за всички лица на интернет страницата на Кирково училище – https://www.kirkovo.com/.

1.2. Организатор на конкурса е РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ХАСКОВО, вписано в Регистъра на културните организации и институции към Министерство на културата на РБългария с номер 10(800)/05.05.2018 г., със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, пл. „Свобода“ 19 („Организаторът“).

1.3. Периодът на провеждане на Конкурса е от 11.09.2023 г. до 15.10.2023 г. („Период на провеждане”).

1.4. Конкурсът се организира и провежда на български език и се реализира чрез официалната страница на Кирково училище към РИМ-Хасково (www.kirkovo.com)

1.5. Участието в Конкурса е допустимо само при стриктно спазване на настоящите Условия. С участието си в Конкурса участниците потвърждават, че са запознати със съдържанието на настоящите Условия и се съгласяват безусловно да ги спазват.

1.6. Информация за наградите ще откриете по-долу в Раздел IV. НАГРАДИ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА от настоящите Условия.

ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

2.1. Право да участват в Конкурса имат всички дееспособни физически лица с постоянен адрес в Република България, които към датата на участие са ученици от първи до дванадесети клас, с изключение на служителите в РИМ-Хасково, членове на техните семейства, както и лицата, взели участие в организацията и провеждането на Конкурса („Участник/ци“).

2.2. Участник в Конкурса е всяко лице:

  • Ученик от 1-ви до 12-ти клас;
  • Направило регистрация чрез формата за регистрация, посочена в сайта;

2.3. УЧАСТИЕТО В КОНКУРСА НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА И Е ДОБРОВОЛНО.

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

3.1. За участие в Конкурса желаещите лица трябва да заснемат видео с произволно дигитално устройство (с изключение на професионален фотоапарат), спазвайки насоките на Организатора в предвидения за това Уоркшоп на адрес www.kirkovo.com/workshop.

3.2. Видеото трябва да е с продължителност не повече от 30 сек и с големина не повече от 150 мб. и да бъде реализирано на български език или в случай, че участникът владее жестомимичен език – с български субтитри.

3.3 Участниците регистрират валидно участие с попълване на регистрационна форма на кирилица на адрес https://www.kirkovo.com/misiabuditel/applications/.

3.4. Един участник може да кандидатства само веднъж във възрастовата си категория.

3.5. Забранени са действия, с които се цели увеличаване вероятността за спечелване на Конкурса посредством използването на методи, различни от и/ или в противоречие на тези, предвидени в настоящите Условия. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/ или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградата, Организаторът на Конкурса си запазва правото да дисквалифицира съответния Участник/ съответните Участници и да го/ ги лиши от правото да получи/ получат наградата.

3.6. За участие в Конкурса се изисква предоставяне на съгласие за обработка на лични данни на участника, съгласно условията, описани в Раздел V „Лични данни“.

IV. НАГРАДИ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

4.1. Участието в Конкурса дава възможност за спечелване на награда „Мисия Будител”

4.2. Наградите се разпределят в три категории, според възрастта на участниците.

4.3. За оценка на подадените в конкурса заявки се сформира комисия за оценка, която в максимум 5 дневен срок класира участниците.

4.4. Само класиралите се участници ще бъдат уведомени по телефон за резултатите от решението на комисията.

4.5.  Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 3 (три) работни дни, губят правото да получат спечелена награда. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.

4.6. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно предоставени данни или по други, независещи от Организатора причини.

4.7. Имената на спечелилите участници ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Кирково училище (https://www.kirkovo.com), след свързване с тях и само при изрично потвърждение от страна на печелившите Участници за тяхното съгласие с това обявяване.

4.8. Печелившите Участници ще могат да получат своята награда на официална церемония по връчване, която ще се състои в гр. Хасково.

4.9. За получаване на наградата печелившият Участник следва да присъства на награждаването или да осигури интернет връзка за интернет стрийминг по време на церемонията.

4.10. РИМ-Хасково поема пътните разноски за класиран участник за участие в официалната церемония, но не повече от 120 лв. на участник.

4.11. В случай че печелившият не може да получи наградата си на церемонията, същата може да бъде изпратена на лицето, след предварително предоставени данни за доставка.

4.12. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградата е лична и не може да бъде прехвърлена на трети лица.

V. ЛИЧНИ ДАННИ

5.1. Личните данни на всички Участници в Конкурса се обработват в съответствие с действащото законодателство и вътрешната политика на Организатора за защита на личните данни, за целите, посочени в настоящите Условия. За да бъде възможно осъществяването на Конкурса, Организаторът обработва имената, с които Участниците са се регистрирали във формата за участие, както и други данни, които са предоставили при попълване във формата .

5.2.  Организаторът обработва личните данни на Участниците, в качеството си на Администратор на лични данни по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни, за целите на участие в настоящия конкурс. Организаторът има определено длъжностно лице по защита на данните със следните координати за връзка: имейл:pr@haskovomuseum.com.

5.3. Правно основание за обработването на данни във връзка с настоящата Игра с награди е член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните („ОРЗД“) – легитимен интерес на Организатора от провеждане на Конкурса.

5.4. Независимо от посоченото в чл. 5.3. по-горе, за участие в Конкурса Организаторът изисква и съгласие за обработка на посочените по-долу лични данни по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД. Съгласието може да бъде оттеглено от участниците по всяко време. Предоставянето на съгласие за обработка на описаните в настоящите Условия лични данни има изцяло доброволен характер, което означава, че ако Участникът не желае да предоставя необходимите лични данни, те няма да бъдат обработени по описания начин. Ако обаче Участник не предостави или оттегли вече предоставено съгласие във връзка с Конкурса участието му в Конкурса ще бъде невъзможно.

5.5. Данните, които ще бъдат обработвани във връзка с участие в Конкурса, са: име и фамилия, възраст, телефонен номер и клас.

5.6. Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора могат да бъдат разкривани от него за целите на Конкурса или в изпълнение на императивни нормативни разпоредби на трети лица на територията на Република България, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

5.7. Събраните във връзка с участие в Конкурса лични данни ще бъдат съхранявани за срокове, както следва:

– две имена на печелившите Участници, съгласили се с публикуването, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Организатора – https://www.kirkovo.com, за срок не по-дълъг от 5 (пет) години, считано от теглене на наградите;

– за счетоводни и данъчни цели данните на печелившите ще бъдат съхранявани за срок не по-дълъг от 11 (единадесет) години от датата на предоставяне на наградата;

– данните на резервните Участници ще бъдат съхранявани за срок до 2 (две) седмици след тегленето на наградите;

– данните на непечелившите Участници ще бъдат съхранявани за срок до 2 (две) седмици, считано от обявяването на печелившите на интернет страницата Организатора.

След изтичане на посочените тук срокове данните биват унищожавани и изтривани от всякакви носители, без да бъдат архивирани и/или обработвани за по-нататъшни цели, различни от целите на осъществяване и участие в Конкурса.

5.8. По всяко време, при спазване на изискванията на приложимото законодателство в областта на защита на личните данни, чрез изпращане на нарочно писмо на пощенския адрес на РИМ-Хасково или на имейл адрес:info@haskovomuseum.com, всяко лице, чиито данни се обработват във връзка с Конкурса, има право да:

а) оттегли съгласието си за обработка на лични данни, когато обработката на данни се извършва въз основа на съгласие, без това да засегне законосъобразното обработване на данните до момента на оттегляне на съгласието;

б) отправи запитване до РИМ-Хасково дали негови лични данни се обработват и да получи копие от обработваните данни, както и информация относно целта на обработка, на кого са били или ще бъдат разкрити и предвидения срок за съхранението им (право на достъп);

в) поиска корекция на неточност в обработваните му лични данни или допълване на непълни лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране);

г) поиска от РИМ-Хасково да изтрие свързани с него лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които е оттеглил/а съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил/а (право на изтриване);

д) поиска от РИМ-Хасково да ограничи обработката на личните му данни (т.е. личните данни да продължат да бъдат съхранявани от РИМ-Хасково, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на личните данни се оспорва от лицето или когато обработването е неправомерно и лицето желае данните му да бъдат съхранени с цел защита на правни претенции (право на ограничаване на обработването);

е) подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че счита, че е налице нарушение на приложимо законодателство за защита на личните му данни (право на жалба);

5.9. С участието си Участниците декларират, че при спазване на приложимото законодателство са съгласни описаните в настоящите Условия лични данни да бъдат обработени от РИМ-Хасково по описания в Условията начин, за целите на участие в Конкурса.

5.10. За всякакви въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са изрично уредени съгласно настоящите Условия, се прилагат разпоредбите на приложимото законодателство.

VI. ОТГОВОРНОСТ

6.1. Организаторът не носи никаква отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Конкурса или са резултат от невъзможността Участниците да се свържат със съответния интернет сървър. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, като например, но не само, срив на информационната система, прекъсване на електрозахранването или техническа неизправност на компютъра, използван от Участника, както и при неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.

6.2. Организаторът има право да прекрати Конкурса по всяко време поради технически причини, свързани с Конкурса и/ или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/ или форсмажорни обстоятелства, и/ или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. Ако прекратяването на Конкурса е причинено от Участник в него, Организаторът може да предяви претенция срещу него за обезщетяване на причинената вреда.

6.3. Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

6.4. Всички Участници поемат на своя отговорност и за своя сметка всички и всякакви разходи, които са възникнали във връзка с участието им в Конкурса (включително разходи за достъп до Интернет).

6.5. Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани и изключени от участие без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Конкурса, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

6.6. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/ или трето лице загуби и/ или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност, въвеждане на неверни данни или други подобни действия с цел повече участия. Участници, които използват фалшива идентичност в Конкурса и/ или нарушават по какъвто и да било начин механизма на Конкурса, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

VII. ДРУГИ

7.1. При въпроси относно Условията Участниците могат да изпратят запитване на следния имейл. На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с Конкурса. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.

7.2. Задълженията на Организатора на Конкурса се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия Участник.

7.3. Организаторът определя правилата на Конкурса едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време. Промените се оповестяват, като актуализираните Условия за провеждане на Конкурса се публикуват, по начина, по който е публикуван първоначалният им вариант. Всяка промяна влиза в сила от момента, в който е оповестена.

7.4. Недействителността на отделни текстове от Условията на Конкурса не засяга действителността и приложимостта на останалите условия.

7.5. Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на Конкурса, е актуалното българско законодателство.

7.6. КОНКУРСЪТ „МИСИЯ БУДИТЕЛ“ СЕ РЕАЛИЗИРА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА НАЦИОНАЛЕН ФОНД „КУЛТУРА“ ПРОЕКТ VRKI2022-21, ПО ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ДЪРЖАВНИ, РЕГИОНАЛНИ И ОБЩИНСКИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ.